Sunday, October 12, 2008

Contoh laporan kajian tidakan

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
MATEMATIK

MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENDARABAN NOMBOR NEGATIF MENGGUNAKAN KAEDAH KAWAN-BAIK DAN TAK KAWAN-TAK BAIK

Oleh

Suhizulhisam Bin Keliwon
Ariff Anuar Bin Melan
Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas,
Jalan Sawah,
81500 Pekan Nanas ,
Johor.

MAC 2007

ABSTRAK
Kajian Ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti serta kaedah untuk mengatasi masaalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam subtopik Pendaraban Nombor Negatif. Seramai 34 orang pelajar didalam kelas tersebut, namun kajian ini hanya ditumpukan kepada 15 orang pelajar sahaja kerana tahap kefahaman kelas ini amat lemah jika dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Pemilihan pelajar ini adalah berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2006, temubual, ujian pra serta buku latihan mereka. Hasil tinjauan mendapati pelajar mempunyai kesukaran untuk menyatakan hasil darab yang melibatkan nombor negatif, memberikan jawapan positif atau negatif. Perancangan tindakan adalah menggunakan kaedah padanan dan hasil daripada kehidupan seharian mereka. Murid akan didedahkan dengan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik”. Teknik ini akan dijalankan selama 80 minit dan dijangkakan akan selesai dalam tempoh 8 minggu. Keputusan ujian pos menunjukkan peningkatan pelajar dalam menyatakan tanda yang sebenar. Namun pelajar masih mempunyai kelemahan dalam mendarab.

1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Mata pelajaran Matematik adalah mata pelajaran teras dalam sistem pendidikan di Malaysia. Semasa peperiksaan akhir tahun 2006, terdapat pelajar yang tidak dapat menguasaai konsep asas nombor negatif. Hampir keseluruhan pelajar dari Tingkatan 2 Biru gagal menyatakan tanda dengan tepat hasil dari daraban yang melibatkan nombor negatif.
Topik nombor negatif ini akan digunakan dalam topik lain semasa di tingkatan tiga seperti ungkapan algebra dan soalan PMR kertas 2, banyak berkaitan dengan nombor negatif . Apabila dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar sering tidak dapat menyatakan tanda yang tepat. Pelajar hanya meneka dan tidak dapat menyatakan mengapa tanda tersebut bertukar.
Pelajar memberi ulasan, bahawa penyelesaian melibatkan nombor negatif amat sukar dilaksanakan. Guru-guru juga memberikan respons yang serupa apabila mendapati pelajar amat sukar menyelesaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar sering melakukan kesilapan yang serupa setiap kali melibatkan soalan melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar juga memberikan alasan amat sukar untuk mengingati rumus atau konsep yang penting dalam Matematik.
Topik ini dirasakan penting kerana pelajar akan menduduki peperiksaan PMR pada 2007 dan SPM 2009. Pentingnya mengaitkan keadaan persekitaran peajar itu sendiri dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula, dengan itu mengaitkan sesuatu formula dengan persekitaran mereka adalah lebih mudah.

2. ISU KEPRIHATINAN
Sebenarnya banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam mata pelajaran Matematik. Kajian ini hanya memfokuskan tentang masalah pelajar yang tidak dapat menguasai penggunaan nombor negatif dalam operasi darab. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah :-
a) Kesilapan dalam menyatakan tanda yang betul.
b) Pelajar menggunakan padanan yang salah dalam operasi darab dan bahagi bagi nombor negatif.
Topik ini boleh dikatakan mudah jika pelajar dapat memahami konsep asas Matematik. Namun bagi pelajar ini, mereka lebih mudah untuk mengingati sesustu perkara yang berkaitan atau hampir dengan kehidupan seharian mereka.
Saya yakin dengan mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar akan lebih berminat untuk belajar. Dengan menerapkan kaedah yang mudah untuk mereka ingati serta berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka, adalah lebih mudah untuk mereka belajar.Minat setiap kumpulan pelajar adalah berbeza.
Dengan itu, amatlah diharapkan kajian ini dapat membantu meletakkan tanda yang betul terhadap setiap penyelesaian masalah yang melibatkan nombor negatif.

3. OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian ini disempurnakan, adalah diharapkan pelajar yang telibat dapat mencapai tahap minimum yang ditetapkan dalam objektif yang dinyatakan. Penguasaan pelajar terhadap penggunaan nombor negatif akan dipertingkatkan. Keyakinan pelajar juga akan bertambah apabila menyelasaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif.

i) Objektif Am
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendaraban nombor negatif menggunakan kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan - Tak Baik”.

ii) Objektif Khusus
Secara khususnya kajian tindakan akan memberi manfaat kepada pelajar dan guru.
• Pelajar dapat menyatakan tanda negatif atau positif pada jawapan akhir.
• Pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor negatif dalam kertas 2 PMR.
• Guru dapat mempelbagaikan kaedah mengajar di dalam kelas.
• Menjawab sekurang-kurangnya 70% betul dalam Ujian Post yang dijalankan.
• Mengubah persepsi pelajar dari kelas lemah mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.

4. KUMPULAN SASARAN
Kajian ini akan melibatkan sebahagian daripada 34 orang pelajar Tingkatan 3 Biru yang keseluruhannya terdiri dari pelajar melayu. Pelajar tesebut akan disaring berdasarkan daripada temubual dan hasil pemerhatian yang dijalankan. Ini kerana terdapat pelajar yang yang teramat lemah dan tidak boleh membaca. Selepas saringan dilakukan, hanya 15 orang pelajar sahaja yang terpilih.

5. PELAKSANAAN KAJIAN

i. Tinjauan Masalah
Tinjauan terhadap masalah mengenalpasti kelemahan mereka. Langkah pembetulan hanya dilakukan berdasarkan tinjauan yang dijalankan terhadap mereka. Tinjauan dilakukan adalah berdasarkan kepada beberapa cara :-
a) Pemerhatian
Saya telah membuat pemerhatian ke atas pelajar semasa peperiksaan akhir tahun 2006. Didapati pelajar tidak dapat memberikan jawapan yang tepat semasa peperiksaan. Pelajar juga didapati kurang berminat sewaktu P&P dijalankan didalam kelas. Tumpuan mereka terhadap P&P amat kurang. Temubual dijalankan terhadap pelajar mengenai masaalah yang mereka hadapi semasa menjawab soalan peperiksaan dan P&P mendapati mereka lebih berminat jika pelajaran itu berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. (Lampiran A)
b) Ujian Pra
Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka dalam tajuk pendaraban nombor negatif. Ianya juga digunakan untuk mengesan tentang masaalah sebenar yang mereka hadapi dalam menjawab soalan berkaitan pendaraban nombor negatif. Disini masaalah sebenar mereka adalah apabila melibatkan pendaraban dua nombor negatif. (rujuk lampiran ujian pra)
c) Buku Latihan dan Nota
.Buku latihan dan nota pelajar dilihat untuk melihat kesungguhan pelajar terhadap mata pelajaran Matematik. Didapati pelajar tidak berminat untuk mempelajari Matematik. Disini guru memainkan peranan untuk menjadikan P&P lebih menarik.
ii. Program “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
Kaedah perlaksanaan
a) Pengajaran dijalankan menggunakan kaedah “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
b) Memadankan gambar yang serupa atau tanda yang sama bagi setiap gambarajah yang dipaparkan. Padanan yang serupa bermakna Kawan (positif). Terdapat juga gambarajah yang tidak mempunyai padanan, maka untuk itu bermakna Tak Kawan (negatif)
c) Pelajar juga akan diberikan contoh berkaitan dengan kehidupan seharian dan dalam konteks Pengajian Islam dan Moral.
d) Ujian post diberikan untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap kaedah yang telah digunakan.

6. RUMUSAN PEMERHATIAN DAN PENILAIAN
Selepas menggunakan kaedah padanan gambar dan mengaitkan dengan kehidupan seharian mereka, saya telah menjalankan penilaian terhadap pelajar melalui ujian pos. Ujian ini diberikan beberapa hari selepas P&P dijalankan. Ini bertujuan untuk menentukan samaada mereka masih memahami apa yang telah mereka pelajari mengenai pendaraban nombor negatif. Soalan yang diberikan adalah sama cuma kedudukan yang berubah. Struktur soalan ujian pra dan ujian pos tidak banyak berbeza.
Hasil ujian pra mendapati pelajar mempunyai masaalah dalam menentukan tanda yang sesuai apabila melibatkan pendaraban nombor negatif. 11 daripada 15 pelajar yang menjawab soalan melibatkan pendaraban dua nombor negatif melakukan kesilapan. Untuk soalan yang lain, yang hanya melibatkan satu nombor negatif, semua pelajar memberikan jawapan yang tepat.
Ujian pos yang dijalanlan terhadap pelajar memberikan keputusan yang agan memberangsangkan. Semua pelajar yang hadir sewaktu P&P djijalankan dapat menjawab kesemua soalan dengan tepat. Hanya seorang pelajar sahaja yang masih melakukan kesalahan yang sama. Pelajar ini sebenarnya tidak hadir semasa P&P dijalankan.

7. CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Hasil daripada dapatan dan pemerhatian semasa menjalankan kajian tersebut, beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut.
a) Sebelum kaedah ini dijalankan, pelajar mestilah dapat menguasai pendaraban antara dua nombor. Ini bertujuan untuk mengurangkan kesilapan pelajar dalam mendarab dua nombor.
b) Guru boleh mengguna pakai kaedah “Kawan – Baik” dan “Tak Kawan – Tak Baik” dalam pengajaran mereka dan membuat pengubahsuaian mengikut tahap kefahaman pelajar.
c) Soalan juga perlu dirangka mengikut tahap kesukaran yang sesuai untuk pelajar.

Contoh kertas cadangan atau proposal kajian tidakan

PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN
MATEMATIK

MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR DALAM PENDARABAN NOMBOR NEGATIF MENGGUNAKAN KAEDAH KAWAN-BAIK DAN TAK KAWAN-TAK BAIK

Oleh

Suhizulhisam Bin Keliwon
Ariff Anuar Bin Melan
Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas,
Jalan Sawah,
81500 Pekan Nanas ,
Johor.


MAC 2007

1. TAJUK KAJIAN
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendaraban nombor negatif menggunakan kaedah kawan-baik dan tak kawan-tak baik.

2. NAMA PENGKAJI
1. Suhizulhisam Bin Keliwon
2. Ariff Anuar Bin Melan.

3. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH
Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas
Jalan Sawah, 81500 Pekan Nanas
Pontian, Johor

4. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Mata pelajaran Matematik adalah mata pelajaran teras dalam sistem pendidikan di Malaysia. Semasa peperiksaan akhir tahun 2006, terdapat pelajar yang tidak dapat menguasaai konsep asas nombor negatif. Hampir keseluruhan pelajar dari Tingkatan 2 Biru gagal menyatakan tanda dengan tepat hasil dari daraban yang melibatkan nombor negatif.
Topik nombor negatif ini akan digunakan dalam topik lain semasa di tingkatan tiga seprti ungkapan algebra dan soalan PMR banyak berkaitan dengan nombor negatif . Apabila dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar sering tidak dapat menyatakan tanda yang tepat. Pelajar hanya meneka dan tidak dapat menyatakan mengapa tanda tersebut bertukar.
Pelajar memberi ulasan, bahawa penyelesaian melibatkan nombor negatif amat sukar dilaksanakan. Guru-guru juga memberikan respons yang serupa apabila mendapati pelajar amat sukar menyelesaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif. Pelajar sering melakukan kesilapan yang serupa setiap kali melibatkan soalan melibatkan penggunaan nombor negatif.
Topik ini dirasakan penting kerana pelajar akan menduduki peperiksaan PMR pada 2007 dan SPM 2009. Pentingnya mengaitkan keadaan persekitaran peajar itu sendiri dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar menghadapi kesukaran untuk mengingati formula, dengan itu mengaitkan sesuatu formula dengan persekitaran mereka adalah lebih mudah.

5. FOKUS KAJIAN
Sebenarnya banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar Tingkatan 3 Biru dalam mata pelajaran Matematik. Kajian ini hanya memfokuskan tentang masalah pelajar yang tidak dapat menguasai penggunaan nombor negatif dalam operasi darab. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah :-
a) Kesilapan dalam menyatakan tanda yang betul.
b) Pelajar menggunakan padanan yang salah dalam operasi darab dan bahagi bagi nombor negatif.
Dengan itu, amatlah diharapkan kajian ini dapat membantu meletakkan tanda yang betul terhadap setiap penyelesaian masalah yang melibatkan nombor negatif. Tindakan susulan selepas ini akan diteruskan demi kejayaan anak murid dan sekolah.6. OBJEKTIF KAJIAN
Selepas kajian ini disempurnakan, adalah diharapkan pelajar yang telibat dapat mencapai tahap minimum yang ditetapkan dalam objektif yang dinyatakan. Penguasaan pelajar terhadap penggunaan nombor negatif akan dipertingkatkan. Keyakinan pelajar juga akan bertambag apabila menyelasaikan masaalah melibatkan penggunaan nombor negatif.

i) Objektif Am
Meningkatkan penguasaan pelajar dalam pendaraban nombor negatif menggunakan kaedah kawan-baik dan tak kawan-tak baik.

ii) Objektif Khusus
Secara khususnya kajian tindakan akan memberi manfaat kepada pelajar dan guru.
• Pelajar dapat menyatakan tanda negatif atau positif pada jawapan akhir.
• Pelajar dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor negatif
• Guru dapat mempelbagaikan kaedah mengajar di dalam kelas.
• Menjawab sekurang-kurangnya 70% betul dalam Ujian Post yang dijalankan.
• Mengubah persepsi pelajar dari kelas lemah mengenai pengajaran dan pembelajaran matematik.

7. KUMPULAN SASARAN
Kajian ini akan melibatkan sebahagian daripada 34 orang pelajar Tingkatan 3 Biru yang keseluruhannya terdiri dari pelajar melayu. Pelajar tesebut akan disaring berdasarkan daripada temubual dan hasil pemerhatian yang dijalankan. Ini kerana terdapat pelajar yang yang teramat lemah dan tidak boleh membaca. Selepas saringan dilakukan, hanya 15 orang pelajar sahaja yang terpilih.

8. TINDAKAN YANG DICADANGKAN

i. Tinjauan Masalah
Tinjauan terhadap masalah mengenalpasti kelemahan mereka. Langkah pembetulan hanya dilakukan berdasarkan tinjauan yang dijalankan terhadap mereka. Tinjauan dilakukan adalah berdasarkan kepada beberapa cara :-
a) Hasil dapatan dan pemerhatian daripada jawapan pelajar semasa peperiksaan akhir tahun 2006. Temubual dijalankan terhadap pelajar mengenai masaalah yang mereka hadapi semasa menjawab soalan peperiksaan dan juga P&P. Temuramah antara guru dan pelajar serta guru mata pelajaran yang lain juga dilakukan.
b) Ujian pra yang dijalankan terhadap pelajar untuk mengenalpasti masaalah yang dihadapi oleh mereka.
c) Buku latihan dan buku nota dilihat untuk mengetahui tahap kefahaman pelajar.
ii. Program “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
Kaedah perlaksanaan
a) Pengajaran dijalankan menggunakan kaedah “Kawan-Baik Tak Kawan-Tak Baik”.
b) Memadankan gambar yang serupa atau tanda yang sama bagi setiap gambarajah yang dipaparkan. Padanan yang serupa bermakna Kawan (positif). Terdapat juga gambarajah yang tidak mempunyai padanan, maka untuk itu bermakna Tak Kawan (negatif)
c) Pelajar juga akan diberikan contoh berkaitan dengan kehidupan seharian dan dalam konteks Pengajian Islam dan Moral.
d) Ujian post diberikan untuk menguji tahap kefahaman pelajar terhadap kaedah yang telah digunakan.

9. JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN
Bil Aktiviti Tarikh Perlaksanaan
1. Mengenal pasti masalah dan pengumpulan maklumat awal. 19 Mac 2007
2. Menulis proposal kajian 26 Mac 2007
3. Menghantar proposal kajian 30 Mac 2007
4. Merancang tindakan 4 April 2007
5. Melaksanakan aktiviti 1 11 April 2007
6. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 1. 13 April 2007
7. Melaksanakan aktiviti 2 18 April 2007
8. Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 2 20 April 2007
9. Ujian untuk mengesan pencapaian pelajar 24 April 2007
10. Refleksi kajian 27 April 2007
11. Menulis laporan kajian 2 Mei 2007
12. Pembentangan dapatan kajian 12 Jun 2007

10. JUMLAH PERUNTUKAN
Bil Jenis Alatan / Bahan Jumlah Kos
1. Kertas A4 (1 Rim X RM 9.00) RM 9.00
2. Kad Manila (4 X RM 0.50) RM 2.00
3. Marker Pen (2 X RM 2.00) RM 6.00
4. Dakwat Pencetak RM 90.00
5. Photostat Bahan & Laporan Kajian RM 15.00
6. Buku Catatan Guru RM 3.00
JUMLAH RM 125.00

Pendapat saya mengenai kajian tindakan?

Ini adalah pendapat peribadi saya secara umum dan ringkas tentang kajian tindakan..

1) Kita perlu jujur, terima kelemahan diri sendiri dan pelajar kita.
2) Semua manusia dijadikan dengan pelbagai kecerdasan diri.
3) Semua manusia inginkan yang mudah dan senang.
4) Kajian tindakan yang dihasilkan adalah khusus dan sesuai untuk sesuatu kelompok tertentu
sahaja.
5) Tidak semua kaedah atau kajian tindakan yang dihasilkan oleh seseorang guru untuk
sesuatu kelas boleh digunapakai untuk kelas-kelas yang lain. Guru perlulah membuat
pengubahsuaian tertentu.
6) Ciptalah kaedah yang menarik, kreatif, unik dan yang anda fikir, pelajar dan anda juga
menyukainya dan senang memahaminya.
7) Jangan rasa malu dengan kritikan orang lain. Jika cara anda membuatkan pelajar seronok
dan dapat memahaminya, teruskan!
6) Setiap kaedah yang dicipta perlulah diuji dan direkod bersama-sama bukti yang sahih.
7) Jangan cepat berputus asa. Kajian tindakan boleh dihasilkan bersama-sama dengan rakan
guru yang lain. Idea bersama mengeratkan lagi semangat kerja berpasukan.

Action research in organization development

Wendell L French and Cecil Bell define organization development (OD) at one point as "organization improvement through action research". [1] If one idea can be said to summarize OD's underlying philosophy, it would be action research as it was conceptualized by Kurt Lewin and later elaborated and expanded on by other behavioral scientists. Concerned with social change and, more particularly, with effective, permanent social change, Lewin believed that the motivation to change was strongly related to action: If people are active in decisions affecting them, they are more likely to adopt new ways. "Rational social management", he said, "proceeds in a spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, action, and fact-finding about the result of action".[2]

Figure 1: Systems Model of Action-Research Process
Figure 1: Systems Model of Action-Research Process

Lewin's description of the process of change involves three steps [2]:

Unfreezing: Faced with a dilemma or disconfirmation, the individual or group becomes aware of a need to change.

Changing: The situation is diagnosed and new models of behavior are explored and tested.

Refreezing: Application of new behavior is evaluated, and if reinforcing, adopted.

Figure 1 summarizes the steps and processes involved in planned change through action research. Action research is depicted as a cyclical process of change. The cycle begins with a series of planning actions initiated by the client and the change agent working together. The principal elements of this stage include a preliminary diagnosis, data gathering, feedback of results, and joint action planning. In the language of systems theory, this is the input phase, in which the client system becomes aware of problems as yet unidentified, realizes it may need outside help to effect changes, and shares with the consultant the process of problem diagnosis.

The second stage of action research is the action, or transformation, phase. This stage includes actions relating to learning processes (perhaps in the form of role analysis) and to planning and executing behavioral changes in the client organization. As shown in Figure 1, feedback at this stage would move via Feedback Loop A and would have the effect of altering previous planning to bring the learning activities of the client system into better alignment with change objectives. Included in this stage is action-planning activity carried out jointly by the consultant and members of the client system. Following the workshop or learning sessions, these action steps are carried out on the job as part of the transformation stage. [3]

The third stage of action research is the output, or results, phase. This stage includes actual changes in behavior (if any) resulting from corrective action steps taken following the second stage. Data are again gathered from the client system so that progress can be determined and necessary adjustments in learning activities can be made. Minor adjustments of this nature can be made in learning activities via Feedback Loop B (see Figure 1). Major adjustments and reevaluations would return the OD project to the first, or planning, stage for basic changes in the program. The action-research model shown in Figure 1 closely follows Lewin's repetitive cycle of planning, action, and measuring results. It also illustrates other aspects of Lewin's general model of change. As indicated in the diagram, the planning stage is a period of unfreezing, or problem awareness. [2] The action stage is a period of changing, that is, trying out new forms of behavior in an effort to understand and cope with the system's problems. (There is inevitable overlap between the stages, since the boundaries are not clear-cut and cannot be in a continuous process). The results stage is a period of refreezing, in which new behaviors are tried out on the job and, if successful and reinforcing, become a part of the system's repertoire of problem-solving behavior.

Action research is problem centered, client centered, and action oriented. It involves the client system in a diagnostic, active-learning, problem-finding, and problem-solving process. Data are not simply returned in the form of a written report but instead are fed back in open joint sessions, and the client and the change agent collaborate in identifying and ranking specific problems, in devising methods for finding their real causes, and in developing plans for coping with them realistically and practically. Scientific method in the form of data gathering, forming hypotheses, testing hypotheses, and measuring results, although not pursued as rigorously as in the laboratory, is nevertheless an integral part of the process. Action research also sets in motion a long-range, cyclical, self-correcting mechanism for maintaining and enhancing the effectiveness of the client's system by leaving the system with practical and useful tools for self-analysis and self-renewal. [3]

Overview on Action Research

Action research is an interactive inquiry process that balances problem solving actions implemented in a collaborative context with data-driven collaborative analysis or research to understand underlying causes enabling future predictions about personal and organizational change (Reason & Bradbury, 2001). After six decades of action research development, many methodologies have evolved that adjust the balance to focus more on the actions taken or more on the research that results from the reflective understanding of the actions. This tension exists between

  1. those that are more driven by the researcher’s agenda to those more driven by participants;
  2. those that are motivated primarily by instrumental goal attainment to those motivated primarily by the aim of personal, organizational, or societal transformation; and
  3. 1st-, to 2nd-, to 3rd-person research (i.e. my research on my own action, aimed primarily at personal change; our research on our group (family/team), aimed primarily at improving the group; and ‘scholarly’ research aimed primarily at theoretical generalization and/or large scale change).

Action research challenges traditional social science, by moving beyond reflective knowledge created by outside experts sampling variables to an active moment-to-moment theorizing, data collecting, and inquiring occurring in the midst of emergent structure. “Knowledge is always gained through action and for action. From this starting point, to question the validity of social knowledge is to question, not how to develop a reflective science about action, but how to develop genuinely well-informed action—how to conduct an action science” (Torbert 2001).

Apa itu kajian tindakan (action research)?

Action research is a reflective process of progressive problem solving led by individuals working with others in teams or as part of a "community of practice" to improve the way they address issues and solve problems. Action research can also be undertaken by larger organizations or institutions, assisted or guided by professional researchers, with the aim of improving their strategies, practices, and knowledge of the environments within which they practice.

Dengan kata lain.. Kajian tindakan adalah satu proses refleksi yang berterusan untuk menyelesaikan masalah oleh individu yang bekerja di dalam kumpuan sebagai amalan untuk meningkatkan kecekapan bekerja.

Assalamualaikum dan selamat datang ke laman blog ini..

Laman blog ini diwujudkan supaya kita semua, khususnya warga pendidik dapat berkongsi idea dan pengalaman dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.